Kategorie: Výchova k úspěchu, Recenze

Edice Chytré dítě – jak můžete rozvíjet potenciál a nadání vašich dětí

Chtěli bychom Vám představit zajímavé produkty z produkce českého výrobce výukového SW, firmu Multimedia ART, která se zaměřila na produkty pro děti předškolní a na mladší školní věk (1.- 5. třída). Tyto počítačové výukové programy a hry jsou určeny k rozvoji potenciálu nejen nadaných dětí doma i ve škole.


Tituly  z edice Chytré dítě nejsou až tak příliš známé a nutno říci, že neprávem. Také je nenajdete v supermarketech ani ve výprodejích. Rozhodně však stojí za pozornost, protože mají vynikající didaktické vlastnosti a jsou oblíbeny u pedagogů i u dětí. Svoje dobré zkušenosti s používáním těchto programů ve výuce má celá řada škol. Osvědčily se nejen u dětí nadaných, ale i při reedukaci u poruch učení. Výborné výsledky s použitím ve výuce ve školách mají tyto výukové programy v kombinaci s interaktivníma tabulemi. Právě vysoký stupeň interaktivity vedoucí k aktivitě žáka, je silnou stránkou těchto titulů. Svoje úspěchy však v poslední době zaznamenává edice Chytré dítě v domácím použití.

Jde o tituly, které si kladou za cíl kultivovat a rozvíjet potenciál dětí v oblasti českého jazyka, matematiky a cizích jazyků. Jejich přesah však jde nejen  do dovedností souvisejících s těmito dovednostmi (čtení, psaní, početní úkony), ale jde i do oblasti rozvoje představivosti, kreativity, logického myšlení, postřehu, čtenářské gramotnosti a dalších. Bez nadsázky všechny níže uvedené tituly považuji z didaktického a rozvojového hlediska k nejvydařenějším na našem trhu. Mimo jiné o tom svědčí i mnohá ocenění a tituly, která si CD získala u odborných porot a soutěží.

Řada pro mateřské školy a předškolní věk

Pro nejmenší

Je prvním seznámením malého dítěte s počítačem. Začíná úlohou koordinace ruky s myší na obrazovce. Další úlohy (hry) rozvíjí myšlení, logické uvažování, poznání základních jevů, barev, zdokonalení řeči - pojmenování předmětů. Obsahuje zvuky prostředí, říkanky, které mohou děti opakovat. Jako všechny tituly této řady mají u dětí oblíbenou, věku přiměřenou grafiku. Klidně mohou za pomoci rodičů s titulem pracovat i tříleté a čtyřleté děti, zatímco předškoláci to hravě zvládnou sami.

Hry pro rozvoj myšlení a řeči

Cvičení paměti, postřehu a myšlení. Podpora psychických funkcí pro nejmenší děti. Příprava na školu.

Titul dostal ocenění České logopedické společnosti za psychologické zpracování CD a další ocenění za nejlepší české multimediální dílo  - Best Czech Multimedia.

Tyto hry nenásilně rozvíjejí potřebné dovednosti dětí a lze je bez obav použít jak v mateřských školách (včetně logopedických tříd), ale především doma jako formu užitečné hry.

Naslouchej a hrej si.

Trénink sluchového rozlišování a sluchové paměti pomáhá při učení všech předmětů a je důležitý při výuce cizích jazyků. Pro skupiny dětí od 3 -7 let a 7 - 12 let.

Titul dostal ocenění Ministerstva školství -  Křišťálová tužka a ocenění České logopedické společnosti za psychologické zpracování CD.

Jde o další titul, který velmi vhodnou formou rozvíjí percepční dovednosti dětí. Okamžitá zpětná vazba o úspěšnosti splněného úkolu jsou zase zárukou rozvoje trpělivosti a pozornosti, tolik důležité dovednosti pro školní úspěšnost v první třídě, ale i později.

Než začne matematika

Hravým způsobem rozvíjí dovednosti, ve kterých se vytváří a upevňují základy matematického poznání. Je účinnou pomůckou a vhodným úvodem do matematiky v 1. třídě, vytváří podmínky pro pochopení slovních úloh a podporuje zájem dětí o tento předmět.  Zde děti získávají dovednost v podobě matematické představivosti. Vzhledem k tomu, že stále více dětí už v předškolním věku má základy počítání a stále více přibývá výjimek, které jsou v této oblasti více akcelerované, tak i tento titul vhodnou a hlavně nenásilnou formou kultivuje důležité vzorce myšlení, které se u dětí spontánně vyvíjejí v tomto období. Titul se hodí do MŠ, ale třeba i do grafomotorických kroužků či do domácností, kde si děti třeba s tatínkem pohrají s počty.

Řada pro školy a pro děti od první do páté třídy

Matematika 1

Od vytváření číselných představ k požadavkům 1. a 2. třídy ZŠ. Číselné představy jsou budovány pomocí obrázků a animací. Děti si svojí činností  aktivně vytvářejí nejen pojem čísla, ale i základní početní operace s nimi.

Titul dostal ocenění České logopedické společnosti za psychologické zpracování CD. Že matematika nemusí být strašák, ale náramná zábava přesvědčí právě tento titul. Své úspěchy má nejen doma na procvičování a upevňování učiva, ale úspěšně je používán ve školách pro pomoc žákům, kteří potřebují pro zvládnutí učiva více názornosti i zajímavého procvičování.

Matematika 2+3

Je pro 2. a 3. třídu ZŠ. Velká část z obsahu je věnována geometrii jako základu rozvoje matematického myšlení a představivosti. Opět jako v Matematice 1 jsou zde předvedeny dynamické modely početních operací (násobení, chod hodin aj.)

Nechybí ani velké množství variací příkladů k procvičování. Matematika 2+3 umožňuje hlubší a tvořivé pochopení matematiky, učí děti přemýšlet a řešit problémy, nejen mechanicky počítat. Zde pomáhá obsah CD dětem zvládnou už často abstraktnější matematiku, jako je počítání do tisíce a další. Velké úspěchy má program u dětí nadaných, ale paradoxně se velmi osvědčil i u dětí s poruchami učení, dyskalkulií apod. Právě nenásilná a zajímavá forma vytváří pozitivní přístup dítěte k jinak ne příliš atraktivnímu učivu.

Matematika  4+5

Vysvětluje matematické pojmy, postupy a cvičení 4. a 5. třídy texty, nákresy a animacemi. Je netradičně zpracována použitím situačních komiksových obrázků, které zvyšují zájem dětí a spolu s animacemi odlehčují obsah učiva. Stejně jako předešlé tituly vede děti k přemýšlení a objevování. Zde se již dostáváme do abstraktnější a pro žáky méně srozumitelnější podoby matematiky. Skvěle didakticky propracovaná látka, doplněná velmi názornými animacemi. Umožňuje si představit vysvětlovanou matematickou látku lépe a hlavně ji pochopit. Tak se i oblasti, jako je třeba geometrie, mohou stát zajímavé a pro žáky lépe uchopitelné. Velmi se tento titul osvědčil  s použitím  interaktivních tabulí. Velká prezentační plocha a vysoká názornost spojená s dotykem, skutečně pomáhá lépe pochopit matematiku v tomto ročníku.

Slabikář

Multimediální učebnice čtení, přizpůsobená dětem různých úrovní schopností. Ozvučení všech písmen, slabik, slov a množství obrázků poskytuje vyčerpávající možnosti, jak pomoci dětem zvládnout čtení i psaní slov.

Titul dostal ocenění České logopedické společnosti za psychologické zpracování CD. Základy čtení tvoří nejdůležitější základ pro budoucí úspěšnost dětí. Velký důraz kladený na tuto oblast je tedy více než na místě a je potřeba vytvořit u dětí skutečně velmi, velmi kvalitní základy, na kterých budou v budoucnu stavět další akademické i praktické znalosti a dovednosti. Tento titul doporučujeme pro základy čtení v předškolním věku –  stále více dětí má v 5 letech základy trivia (čtení, psaní , počítání) . Své místo má samozřejmě i v prvních třídách a může tak pomoci rodičům i učitelům zvládnout tuto nelehkou, ale důležitou etapu vývoje.

Čítanka

Je z řady Chytré dítě a je pokračováním úspěšného Slabikáře. Je to rozsáhlý projekt, který formou hry a činnosti zabraňuje mechanickému čtení. Čítanka umožňuje aktivizaci žáka, nutí jej přemýšlet o tom, co čte. Rozšiřuje slovní zásobu, rozvíjí vyjadřovací schopnosti a procvičuje gramatické jevy. Obsahuje úlohy pro společnou práci učitele s dětmi (zvlášť vhodné pro interaktivní tabule) i úlohy pro samostatnou práci žáka. V poslední době se ukazuje, že české děti mají stále více problémů s čtenářskou gramotností (od  kvality čtení, přes porozumění textu až po zpracování informací z daného textu). Tento velmi vydařený titul velmi vhodnou a přiměřenou formou kultivuje právě tuto základní a klíčovou dovednost u dětí mladšího školního věku. Výzkumy totiž dokazují přímou úměru mezi kvalitní čtenářskou dovednosti a dalším akademickým vzděláním a následnou úspěšnosti v praxi a v životě. Laicky řečeno – čtenářská gramotnost je alfou a omegou pro další úspěšnost  nejen ve škole a ve vzdělávání, ale po celý život. Z toho logicky plyne, že bychom měli této oblasti věnovat velkou pozornost, pokud chceme vychovat skutečně úspěšné dítě. Čítanka je tedy doporučený titul nejen do škol, ale především do domácích počítačů.

ENGLISH - Angličtina pro nejmenší

Je určena dětem od 3. let a také starším dětem, které se začínají učit angličtinu. Předností a novinkou titulu je nová metoda výuky, která není založena na překládání slov, ale na intuitivní rozumové činnosti dětí tak, jako se učí svoji mateřštinu.

Děti si zafixují slova pomocí obrázků a zvuků. Výhodou je, že se mohou hrou učit samy i bez zásahu rodičů a učitelů.

Samozřejmě pomoc a podpora rodičů je užitečná. Stále více si uvědomujeme, že aktivní znalost cizího jazyka a angličtiny především bude rovněž mít pozitivní vliv pro budoucí úspěšnost ve studiu i životě. Základy se pokládají tedy velmi brzy, ale pozor! Základy by měly být kvalitní a správné. Špatnými vzorci výuky a špatnými návyky můžeme mnohé pokazit. Tento titul by měl být především doplňkem ke kvalitní výuce v MŠ nebo ve školách,nikoliv náhradou kvalitního lektora či učitele. Každopádně je tento titul namluvený rodilým mluvčím a didakticky vychází z nejnovějších poznatků z oblasti výuky cizího jazyka u nejmenších dětí.

DICTIONARY - mluvící obrázkový slovník

Doplňuje výše uvedený titul. Je vhodný jako pomůcka k jakékoli výuce Angličtiny. V 36 kategoriích obsahuje 700 obrázků a k nim zvuků, namluvených rodilým mluvčím.

Oba tituly jsou určené pro výuku angličtiny v MŠ a ZŠ. Jsou vhodné i pro děti, které ještě neumějí číst (spojení obrázek - zvuk). Všechny pojmy jsou současně vyjádřeny obrazem, zvukem a volitelně textem. Učitelům slouží jako učební pomůcka, kterou tvořivě uplatní ve své práci. Tento titul je vhodným doplňkem do škol, opět ve spojení s interaktivní tabulí a kvalitním ozvučením, které přináší. Doma je zase vhodným rozšířením pro děti, které prokazují v oblasti jazyků nadání a vyšší zájem a výkony.

IQ hry – novinka

Zcela nový titul rozšířil řadu výjimečných titulů pro děti od 5 let. Autoři se zaměřili na oblast ne zcela zpracovanou, ale velmi vhodnou a žádanou – oblast rozvoje IQ dětí, resp. oblast myšlení a oblasti, které s inteligencí souvisí - podpora paměti, logického myšlení, postřehu, koncentrace, rychlosti myšlení a správného rozhodování.

Inteligence jako schopnost člověka poznávat souvislosti věcí a efektivně řešit úkoly a situace se rozvíjí a upevňuje od narození. Správným tréninkem se dá dosáhnout její vyšší úrovně. IQ-HRY nabízí soubor her, které u dětí podpoří rozvoj jejich paměti, logického myšlení, postřehu, koncentrace i rychlosti myšlení a správného rozhodování.

Úlohy mají tři stupně obtížnosti, znázorněné ikonkou dole na obrazovce - A, 1,2,3. Stupeň 1 je určen pro děti od 5 let. A - určuje automatický výběr úloh podle schopnosti správně úlohy řešit. Po dvou správně vyřešených úlohách na nejnižším stupni 1 budou automaticky následovat úlohy stupně 2 a pak stupně 3. Jistě některé náročné úkoly zaujmou velké děti i dospělé.

Mgr.Miloslav Hubatka

Mgr.Lenka Hubatková

Objednávka titulů ZDE

 

 


 

 

Zapojte se aktivně do výzkumu ohledně dosahování úspěchu i Vy!

Výzva k příznivcům problematiky osobnostního rozvoje a dosahování úspěchu – prosíme vyplňte nám anonymní výzkumný test.

 

Prosíme, pomozte nám při sběru dat při výzkumu týkajícího se osobnostního rozvoje. Jde o seriózní psychologický výzkum na principu barvově-slovně asociačního testu, který je snadný, zcela anonymní (uvádí se jen věk a pohlaví) a celý test Vám zabere cca 15-20 minut Vašeho času.

Jde o zaklikávání barev, které se, dle Vás nejvíce hodí k danému slovu nebo slovnímu spojení. Nutno dodat, že žádný výsledek není ani dobrý, ani špatný, ale jde o ryze postojovou záležitost.

Vstup do snímače nejdete zde:

SNÍMAČ

BARVY ŽIVOTA

Instrukce najdete ihned na počátku snímače

Více o metodě nejdete ZDE

Děkujeme za Vaši pomoc podporu.

Miloslav Hubatka


print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.


Pentagram úspěchu

Vyhledávání

Facebook

Newsletter

Naši partneři


Chytré tabuleNadané dítěMyšlenkové mapyFENCING ROOM - škola historického šermuTALENTY - web pro talentované a nadané děti